Co je Intrastat?

Intrastat je systém sběru a zpracování dat pro statistiku pohybu zboží přes hranice mezi členskými státy, zahrnující i sběr údajů o pohybu zboží, které přímo předmětem obchodu mezi obchodními partnery z různých členských států není nebo o uskutečnění zdanitelného plnění souvisejícího s pořízením zboží z jiného členského státu EU nebo dodáním do jiného členského státu EU.
Do Intrastatu se vykazují údaje o pohybu zboží mezi ČR a ostatními členskými státy nebo o uskutečnění zdanitelného plnění souvisejícího s pořízením zboží z jiného členského státu EU nebo dodáním do jiného členského státu EU. Jde o zboží, které skutečně přestupuje státní hranici ČR, s výjimkou případů, kdy se zboží zdržuje na území ČR jen dočasně z důvodů dopravních (tranzituje) nebo jedná-li se o některé zvláštní druhy a pohyby zboží.
Intrastat lze také popsat jako statistický systém sledující pohyb zboží mezi členskými státy EU, a to na základě jeho fyzického pohybu (odeslání zboží z ČR do jiného členského státu EU nebo přijetí zboží do ČR z jiného členského státu EU, při kterém skutečně přestoupilo státní hranici ČR) nebo okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění souvisejícího s pořízením zboží z jiného členského státu EU nebo dodáním do jiného členského státu EU. Výjimkami z tohoto základního pravidla jsou případy, kdy zboží dočasně vstoupí do České republiky pouze z dopravních důvodů (tranzituje přes ČR) nebo se jedná o tzv. zvláštní druhy zboží či zvláštní pohyby zboží. Do Intrastatu tak připadá v úvahu vykazovat i údaje o zboží, které fakticky nepřestoupilo hranici ČR, jedná-li se a zásobování lodí nebo letadel, změny v ekonomickém vlastnictví lodí a letadel a za určitých podmínek i obchod s mořskými produkty, dodávky pro a ze zařízení na volném moři a kosmické lodi.
Povinnost vykazovat data pro Intrastat v ČR může vzniknout jen osobám registrovaným v ČR k DPH, to je osobám, kterým finanční úřad přidělil DIČ (daňové identifikační číslo k dani z přidané hodnoty začínající písmeny „CZ“). Příslušné předpisy o Intrastatu označují takové osoby jako zpravodajské jednotky. Těmi se mohou stát nejen tzv. plátci DPH, včetně zastupujících členů skupin spojených osob registrovaných k DPH jako skupiny v souladu s ustanovením § 5a až 5c zákona o DPH, ale i právnické osoby, jako jsou například veřejnoprávní instituce, státní orgány, orgány samosprávy a jiné.

Práh pro vykazování je limit hodnoty odeslaného nebo přijatého zboží, do jehož dosažení zpravodajská jednotka do Výkazů pro Intrastat údaje o zboží odeslaném do jiných členských států, nebo přijatém z těchto států nevykazuje.
Je to limit, který si zpravodajská jednotka musí sama počítat od začátku každého kalendářního roku anebo ode dne přidělení DIČ k DPH, a to zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží.
Výše prahů od 1. ledna 2019 je stanovena na 12 miliónů Kč pro odeslané a na 12 miliónů Kč pro přijaté zboží.